ВИМОГИ до опублікованої монографії

ВИМОГИ до опублікованої монографії, тиражем не менше 300 примірників, мати міжнародний стандартний номер книги ISBN, надсилатися до фондів таких бібліотек України, авторські аркуші, видавництво ТОВ "Триторія"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
17.10.2012  № 1112
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
2 листопада 2012 р. 
за № 1852/22164
ВИМОГИ 
до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту 
№ 365 від 21.03.2013}
{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013}
Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;
випускатися тиражем не менше 300 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;
надсилатися до фондів таких бібліотек України:
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
  • Національна парламентська бібліотека України
(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
  • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
  • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
  • Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»
(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
  • Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»
(61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);
бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 6 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук;
відповідати положенням, передбаченим абзацами шостим - двадцять другим цих Вимог.

{Вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013}

Директор Департаменту 
атестації кадрів
В. Бондаренко

 

Видавництво ТОВ «Триторія»
майдан Незалежності, б. 3, оф. 420, м. Суми, 40000, Україна
http://www.mt.co.ua/book
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і книгорозповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 5222 від 28.09.2016 року

Види діяльності ТОВ «Триторія»:

Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції; 
Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; 
Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 58.11 Видання книг; 
Код КВЕД 58.12 Видання довідників і каталогів; 
Код КВЕД 58.13 Видання газет; 
Код КВЕД 58.14 Видання журналів і періодичних видань; 
Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності;
Код КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; 
Код КВЕД 74.20 Діяльність у сфері фотографії; 
Код КВЕД 74.30 Надання послуг перекладу; 
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.